Internationella kvinnodagen: ”Den syrianska kvinnan symboliserar förnuft, tålamod och tolerans”

Zenobia. Den arameiska (syrianska) drottningen av Palmyra, 267- 272 e. Kr tittar ut över sin stad.

Internationella kvinnodagen firas idag. Syftet är att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation i världen. Bahro uppmärksammar dagen genom att lyfta fram några syrianska (arameiska) kvinnors röster.

Vilken roll anser du att kvinnan har i syrianska kulturen? Den frågan ställde Bahro Suryoyo till några syrianska (arameiska) kvinnor.

Samtliga kvinnor ger uttryck för att kvinnans roll är viktig i bevarandet av den syrianska (arameiska) kulturen. Två av kvinnorna, Nathalie 21 år och Petra Karabas 31 år menar att kvinnans roll är helt avgörande.

– Jag anser att kvinnan är den allra viktigaste kulturbäraren vårt folk har att tillgå, vars uppgift är att sprida vidare vår underbara kultur och identitet. Det är syrianska kvinnan som planterar viktiga värderingar i våra barns huvuden, som att föra vidare modersmålet, ta med barnen till kyrkan, laga traditionella maträtter i hemmet och så vidare. På det här sättet har den syrianska kulturen kunnat spridas vidare generation till generation. Merparten av kvinnorna förstår vikten och betydelsen av att forma nästa generation till goda syrianer som bevarar och värdesätter sina rötter samtidigt som kvinnorna agerar förebilder för de yngre och visar att våra prestationer inte behöver begränsas av vår kulturella härkomst, berättar Nathalie 21 år.

– Enligt mig bär syrianska kvinnan det syrianska arvet på sina axlar och utan henne kan den syrianska kulturen inte heller överleva, säger Petra Karabas 31 år.

– En kvinna i syriansk kultur är som fogen mellan klinker, utan den sitter ej bitarna ihop för att kunna bevara kulturen, berättar Maria Hanna 35 år.

Synen på kvinnan som kulturbärare återkommer i flera av kvinnornas svar där kvinnan innehar en viktig uppgift, nämligen att förmedla vidare kulturen till nästa generation.

– Kvinnans roll är att bevara språket, tron, våra goda seder och bruk samt våra mattraditioner, säger Maria Danho.

Sara Chabo, 40 år och Marin Demir, 40 år är av liknande åsikt:

– Jag anser att kvinnan har en viktig uppgift, att lära sin barn deras identitet och vår tro, säger Sara Chabo.

– Syrianska kvinnan ska föra vidare kulturen via sina barn, anser Marin Demir.

Petra Karabas pekar på att syrianska kvinnan har många olika uppgifter.

– Den syrianska kvinnan är ena vingen i den syrianska örnen där hon har en central roll för att kulturen ska leva vidare generation efter generation. Hon föder och uppfostrar barn, tar hand om familjen, bevarar våra traditioner och har huvudansvaret för att den syrianska matkulturen bevaras, säger Petra Karabas.

Flera kvinnor berättar att tiderna har förändrats och att många syrianer (araméer) idag lever i samhällen som skiljer sig markant från samhället i hemländerna.

– Jag ser att tidigare generationer har haft det uppdelat i hushållet, men idag har vi anammat mer av det ”moderna” samhället och blivit mer jämställda, berättar Daniella Touma, 31 år.

– Vi är inne i en tid som präglas av en rollförändring. Kvinnan har inte längre en lika tydlig omsorgsroll, då även hon numera uppmuntras till att utbilda sig, arbeta och vara självständiga i lika hög grad som männen. Dock anser jag inte att hon har förlorat sin syn på den syrianska uppfostran. Utifrån mitt perspektiv och vad jag har sett så är de syrianska kvinnorna starka och hårt arbetande individer som vill ordna en bra framtid både för sig och sin familj, men också för vår folkgrupp i stort, säger Nathalie, 21 år.

– I det samhället vi lever i idag är det nog inte lätt att vara den syrianska kvinna som vår kultur kräver. Kvinnan väljer ofta att prioritera karriär och väntar med att skaffa familj, men det fråntar inte hennes viktiga roll. Även om vi lever i andra tider får vi inte förlora vårt arv eller glömma anledningen till varför vi står på den jord vi står på. För att axla den syrianska kvinnorollen måste mannen och kvinnan hjälpas åt, säger Elisabeth Dilmac, 27 år.

Att mannen och kvinnan behöver samverka är inte Elisabeth ensam om att tycka.
– Kvinnans roll, enligt min åsikt, är av väldigt stor vikt (om inte viktigast) i den syrianska kulturen. När jag tänker på våra kvinnor så pekar jag gärna på Jungfru Maria som är den mest vördade och ärade människan på jorden, efter Jesus Kristus vår Gud. Hon är ödmjuk och arbetar i tystnad. Den syrianska kvinnan är den som föder barn till denna värld och sedan uppfostrar barnen i sann tro och helighet. I allt detta ingår självklart bevarandet av vår kyrka och kultur, vår Herre Jesu språk; vårt arameiska språk! Vill självfallet även betona att även mannens roll är oerhört viktig och stor! Den går hand i hand med kvinnan, säger Madlin Marouki, 28 år.

– Idag lever vi ett mer jämställt samhälle där både mannen och kvinnan hjälps åt för att arbetsbelastningen ska minska, menar Nathalie 21 år.

Maria Hanna värdesätter tre egenskaper hos syrianska kvinnan som kan övervinna alla hinder i livet och bevara familjen och kulturen och Maria Sayeler, 20 år, betonar vikten av att kvinnan satsar på utbildning, arbete och en ledande roll i samhället.

– Den syrianska kvinnan symboliserar förnuft, tålamod och tolerans. Hon är en ledstjärna och förebild och en länk som sammanfogar. Med hennes tålamod kan hon vänta ut den envisaste, med hennes förnuft kan hon klara av det svåraste och med hennes tolerans kan hon leva med den jobbigaste, säger Maria Hanna, 35 år.

– Kvinnans roll i den syrianska kulturen är att vara en människa, där hennes handlingar utgår från kärlek, precis som mannen bör vara. Hennes roll bör även vara att vara framstående i utbildning och arbetslivet. Alltfler kvinnor behövs i ledande roller i samhället, avslutar Maria Sayeler.