Hur förbättrar man det som är utan brister?

Som ett led av Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet i Sveriges arbete och satsningar med att göra sina medlemmars röster hörda så skickades detta pressutskick ut idag.

Sverige är en parlamentarisk, representativ demokrati med folkvalda representanter i riksdagen. Det hålls regelbundna val där folket har makten att avgöra vilken politik som ska föras i landet, och detta folkstyre är det som genom representation gör det möjligt för det svenska folket att styra landet de lever i. Det finns större och mindre partier i riksdagen som alla är folkvalda och de ska enligt demokratins principer representera medborgarnas åsikter. Det går dock att fråga sig huruvida den representation som finns i vårt politiska system verkligen ger oss väljare lika mycket inflytande som vi enligt demokratins principer bör ha? Hur demokratisk är verkligen Sveriges demokrati?

Dessa frågor är oerhört stora och viktiga för alla som bor i Sverige och samtidigt väldigt komplexa då olika ideologier och tolkningar finns inom all samhällsvetenskap. Just demokratin och dess funktion är något som värderas högt av de allra flesta i Sverige och i högsta grad bland de med syrianskt (arameiskt) ursprung. Oerhörda prövningar i form av förföljelse, förtryck och brott mot de mänskliga rättigheterna i hemländerna har i Sverige bytts ut mot allas lika friheter och rättigheter enligt demokratins principer. Sverige är enligt mätningar år efter år ett av de länder som anses vara bland de mest demokratiska i hela världen och det är svårt att tänka sig att det syrianska (arameiska) folket skulle kunna hitta ett tryggare samhälle att integreras i.

Vi anser att alla som bor i vårt fantastiska land bör uppskatta de förutsättningar vi har här och glädjas över friheten och tryggheten som detta land erbjuder oss från att man föds tills man blir gammal och vis. Det går dock inte att komma ifrån det faktum att politiken och samhället är i ständig utveckling där åsikter, förslag och nya ståndpunkter växer fram och tar plats före andra vilket kan ses som positivt men även negativt. Vi anser att det är av stor vikt att alla sätter sig in i politiken och samhällsfrågor till den graden att man verkligen förstår hur landet fungerar. Att kunna vara kritisk mot såväl riksdagspartierna som mot kommunala beslut är av största vikt för att samhället inte bara ska fungera utan även förbättras.

Ett stort problem med demokratin i Sverige är just att vi får lära oss att det är den ende sanningen och att den framställs som något perfekt, för det går inte att förbättra bristerna om man inte ser de. Med det sagt så förespråkar vi inte någon annan typ av styre utan tvärtom så arbetar vi för att uppmuntra till all form av demokrati. Bristerna finns dock där och ett steg i vårt arbete för att uppmuntra till större engagemang och förståelse, framförallt med det kommande riksdagsvalet framför oss kommer att vara att kontinuerligt belysa ämnen som är av vikt för syrianer (araméer) i Sverige och hela världen. Det kommer till exempel handla om demokratins brister och kriterier mer ingående och hur de implementeras i Sverige, olika samhällsdebatter kring integration, vår roll i världssamfundet och allmänt om hur det syrianska (arameiska) folket påverkas i olika frågor. Genom ett aktivt deltagande i det politiska livet får alla bättre kunskap i olika sakfrågor och också en större förmåga att agera politiskt. Därigenom får man bättre möjligheter att utöva inflytande och aktiva medborgare kan med större kraft hävda sina intressen. Så se till att delta för ditt, det syrianska (arameiska) folkets och Sveriges bästa.